Kleding met Logo
  • EIGEN BORDUURMACHINES
  • SNELLE LEVERING
  • KLEINE AANTALLEN MOGELIJK
  • GROTE SHOWROOM
  • ERVAREN PERSONEEL
  • ADVIES OP MAAT
  • PERSOONLIJK

Leveringen

A.    Opgegeven levertijden kunnen nooit beschouwd worden als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

B.    Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de overeenkomst.

C.   Veldwijk/kledingmetlogo.nl behoudt zich het recht voor in geval van speciaal voor opdrachtgever samengestelde producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.

D.   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden, dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.

E.    Indien opdrachtgever een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

Betalingen

U kunt bij ons met iDEAL betalen. Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. iDEAL is het systeem dat u direct koppelt aan uw internetbankier-programma bij een online aankoop. Om gebruik te maken van iDEAL hoeft u zich niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. Maakt u gebruik van internetbankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers, dan kunt u direct met iDEAL betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internet betaalomgeving van uw eigen bank. Betalen zoals u eigenlijk al gewend bent.

Daarnaast kunt u bij ons op rekening bestellen. Als u deze optie selecteert, zult u eerst goedkeuring krijgen van ons per e-mail met daarin een online factuur.

Voorwaarden:

A.Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen en dient zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden op de door Veldwijk daartoe op de offerte en/of factuur vermelde rekening.

B.Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

C.Indien niet op de overeengekomen vervaldag het alsdan verschuldigde is betaald, is opdrachtgever van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim en vanaf de datum van facturering een rente van 2% cumulatief per maand verschuldigd. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.

D.Veldwijk/kledingmetlogo.nl is gerechtigd te allen tijde accreditief- of zekerheidsstelling door de opdrachtgever te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen alvorens door Veldwijk enige verdere leverantie wordt gedaan.

E.Het niet voldoen door opdrachtgever aan zijn verplichting tot betaling c.q. accreditief- of zekerheidsstelling geeft Veldwijk/kledingmetlogo.nl het recht zijn werkzaamheden en/of leveringen op te schorten totdat aan deze verplichting is voldaan, dan wel de overeenkomst te annuleren, onverminderd Veldwijk’s recht vergoeding van schade te vorderen wegens de latere c.q. niet -uitvoering van de overeenkomst.

F.Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan Veldwijk/kledingmetlogo.nl verschuldigde, waaronder incasso-, deurwaarders- en advocatenkosten en kosten van juridisch advies zijn begrepen, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitenge-rechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het aan Veldwijk/kledingmetlogo.nl verschuldigde met een minimum van e 125,00.

Retouren

1. Het wettelijke herroepingsrecht is expliciet niet van toepassing op door Ondernemer geleverde producten welke door Ondernemer zijn voorzien van een bedrukking, borduursel of een andere wijze specifiek voor Afnemer zijn aangepast.

2. Met betrekking tot de aankoop van de overige producten heeft de Afnemer een bedenktijd van 14 dagen waarin de overeenkomst zonder opgaven van redenen kan worden ontbonden. Afnemer is niet verplicht opgave te doen van de reden van herroeping. 

3. De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Afnemer, of een vooraf door de Afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • a. als de Afnemer in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Afnemer, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
  • b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Afnemer, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Afnemer, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

4. Onverminderd voornoemde bepalingen kunnen producten die worden of zijn voorzien van een bedrukking, borduursel of op een andere wijze specifiek voor Afnemer zijn aangepast, niet worden geretourneerd nadat akkoord is gegeven op het Ontwerp.

Schade en garantie

Indien het geleverde product niet aan de overeenkomst voldoet, dan dient u als klant binnen een termijn van twee weken na ontdekking hiervan, kledingmetlogo.nl/Veldwijk in kennis te stellen. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van kledingmetlogo.nl/Veldwijk.

Bij klachten en/of beschadigingen aan uw geleverde product(en), kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Wij zullen samen met u naar een gepaste oplossing zoeken. Voor onze voorwaarden, verwijzen wij u naar onze 'algemene voorwaarden'.

A.    Veldwijk/kledingmetlogo.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waaronder bedrijfsschade, schade aan goederen of personen ontstaan door de door Veldwijk geleverde goederen en/of verstrekte adviezen of toelichtingen dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen of onjuiste samenstelling van de geleverde goederen alles in de ruimste zin van het woord, tenzij de schade direct voortvloeit uit opzet of grove schuld zijdens Veldwijk.

B.    Onverminderd het vorenstaande is een eventuele verplichting van Veldwijk/kledingmetlogo.nl tot schadevergoeding uit welke hoofde dan ook te allen tijde beperkt tot ten hoogste de betreffende factuurwaarde.